Vedtekter.

 VEDTEKTER FOR FARSUND SHANTYKOR.

 Formål.
Korets formål er å fremme interessen for sang og da spesielt sjantis, til glede for seg selv og andre. Det legges vekt på kameratslige forhold og uformelt samvær.

 Korets navn.
Korets navn er Farsund Shantykor.

 Medlemmer.
Alle som etterlever korets vedtekter kan være medlem av koret.

Korets miljø.
Medlemmene er ansvarlige for at korets renommé og indre miljø tas vare på.

 Fremmøte.
Medlemmer skal møte så regelmessig som mulig og holde seg à jour med korets repertoar og virksomhet.

 Kontingent.
Hvert medlem betaler den kontingent som er fastsatt av årsmøtet.

 Årsmøte.
Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av januar. Årsmøtet skal kungjøres 3 uker i forveien. Eventuelle forslag skal være styret i hende 2 uker i forveien. Årsmøtet godkjenner årsmelding, årsregnskap og kontingentsatser, samt årsbudsjett hvis årsmøtet bestemmer det.

Årsmøtet behandler eventuelle forslag til vedtektsendringer og vedtar endringer med 2/3 flertall.

Årsmøtet velger leder (1), resten av styret (3), vararepresentanter (2) valgkomite (2) og revisor (1).

Alle medlemmer har stemmerett.

Ekstraordinært årsmøte kan holdes når leder, styret eller minst 1/3 av medlemmene ønsker det.

 Styret.
Korets styre består av leder og 3 medlemmer med 2 vararepresentanter. Spillemann og eventuell dirigent har møterett.

Styret konstituerer seg selv med sekretær, kasserer og nestleder.

Normal funksjonstid er 2 år. Hvert år er 2 styremedlemmer og 1 vararepresentant på valg.

Styret skal holde møter så ofte leder eller 2 av styremedlemmene ønsker det. Styret er beslutnings-

dyktig med 2 til stede. Ved stemmelikhet har leder dobbelstemme.

 Repertoar.
Alle medlemmer kan foreslå sanger og styret bestemmer hva vi skal synge.

 Uniform.
Koret skal være uniformert ved opptredener.

 Registrering.
Koret skal registreres i Brønnøysundregistrene – Enhetsregisteret.

 Oppløsning.
Koret kan kun oppløses, eventuelt midlertidig nedlegges ved enstemmig årsmøtevedtak. Midler og utstyr skal brukes som årsmøtet bestemmer.

 

 Disse vedtekter er vedtatt på stiftelsesmøte 14. november 2013 og revidert på årsmøtet 25. januar 2018.

Del denne siden